Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2010

Γενική απογραφή γεωργίας- κτηνοτροφίας


Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενεργεί κατά την περίοδο αυτή, τη Γενική Απογραφή Γεωργίας και Κτηνοτροφίας σε όλη τη Χώρα.
Η Γενική Απογραφή διενεργείται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Εσωτερικών, βάσει Προεδρικού Διατάγματος και σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1166/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.
Σκοπός της Απογραφής είναι η ακριβής καταγραφή όλων των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων της Χώρας και των μεταβλητών τους, για την παρακολούθηση της εξέλιξης της διάρθρωσης των εκμεταλλεύσεων αυτών.
Ειδικότερα με την Απογραφή επιδιώκεται η συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων σχετικά με:
¨ τον αριθμό των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο,
¨ τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη νομική μορφή τους, το καθεστώς κατοχής, τη διάρθρωση των εκμεταλλεύσεων (είδη καλλιεργειών, εκτρεφομένων ζώων και πτηνών, τις καλλιεργητικές τεχνικές κλπ.),
¨ τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής,
¨ την απασχόληση του γεωργικού πληθυσμού σε αυτές,
¨ την καταγραφή των βασικών κατηγοριών κάλυψης / χρήσης γης.

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την Απογραφή εξυπηρετούν Εθνικές και Κοινοτικές ανάγκες και άλλες Διεθνείς υποχρεώσεις της Χώρας.
Συγκεκριμένα η Απογραφή :

ΰ Συγκεντρώνει στοιχεία απαραίτητα για τη χάραξη της Αγροτικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ενώ παράλληλα τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα και για τον καθορισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ και την παρακολούθηση της εφαρμογής των νέων μέτρων για την αγροτική ανάπτυξη.
ΰ Συμβάλλει σημαντικά στη λήψη ορθολογικών αποφάσεων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα της οικονομίας.
ΰ Αποτελεί βασικό μέσο εφαρμογής Κρατικών προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και περιφερειακού σχεδιασμού, καθώς και ακαδημαϊκών και λοιπών ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν στο Γεωργικό Τομέα και όλους τους τομείς που έχουν άμεση σχέση μ’ αυτόν.
ΰ Συμβάλλει στη διάχυση επέκτασης της στατιστικής πληροφόρησης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, αφού τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από αυτήν ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα κάθε πολίτη.
ΰ Αποτελεί τη βασική πηγή πληροφόρησης για την κατάρτιση και ενημέρωση του Μητρώου γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, που είναι το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια πολλών άλλων στατιστικών εργασιών.
ΰ Καταρτίζει περιβαλλοντικούς και περιφερειακούς δείκτες για την ανάπτυξη της γεωργοπεριβαλλοντικής πολιτικής.

Ιδιαίτερα η Απογραφή Γεωργίας – Κτηνοτροφίας συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, επειδή είναι η μοναδική στατιστική εργασία που παρέχει τη δυνατότητα παραγωγής αναλυτικών στατιστικών στοιχείων κατά μικρές γεωγραφικές ενότητες (Τοπικά Διαμερίσματα) με αποτέλεσμα να αποτελεί βασικό μέσο υποστήριξης του περιφερειακού σχεδιασμού και διαμόρφωσης αντίστοιχων πολιτικών.

Οι πληροφορίες που θα συλλεγούν είναι απόλυτα εμπιστευτικές, σύμφωνα με του Νόμους 3832/2010, 2392/1996 και 3470/2006 (άρθρο 14). Επίσης διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Ν. 2472/97 για την “Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” η επεξεργασία των ευαίσθητων δεδομένων που συλλέγονται με την έρευνα πραγματοποιείται για ερευνητικούς και επιστημονικούς αποκλειστικά σκοπούς, τηρείται η ανωνυμία και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων στα οποία αναφέρονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου