Παρασκευή 26 Απριλίου 2013

Αφου το υπουργείο οικονομικών δεν περιέλαβε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ τις κατέθεσε μόνο του ως τροπολογία

   


Αφου είδαν ότι το υπουργείο οικονομικών δεν έκανε αυτο για το οποίο ειχε δεσμευτεί, να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, τελικα μετα απο εντολή Βενιζέλου που φέρεται έντονα ενοχλημένος, το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε μονο του τις προτάσεις του σε μια τροπολογία για την ανάσχεση της ανεργίας και ρυθμίσεις για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθώς και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις σε όσους έχουν οφειλές. Στην Ιπποκρατους λένε πως ειναι κρίμα η κυβέρνηση να συνεχίζει μια παρελκυστική πολιτικη σε βάρος των θεμάτων οπως της ανεργίας που πρέπει να ανασχεθεί.
Η τροπολογία του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013»
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με το πρώτο άρθρο προβλέπεται η προσωρινή ολιγόμηνη πρόσληψη προσωπικού στους Δήμους και τις Περιφέρειες της χώρας σε εκτέλεση Ειδικού Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας για την ενίσχυση ανέργων, ιδιαίτερα από μειονεκτούσες ομάδες όπως οι οικογένειες χωρίς εργαζόμενους και οι νέοι. Σκοπός της προτεινόμενης διάταξης είναι η εξασφάλιση, μέσω του προγράμματος αυτού, ενός κατώτατου εισοδήματος οικονομικής ενίσχυσης στους ωφελούμενους ανέργους και τις οικογένειές τους, που δοκιμάζονται από την παρατεινόμενη οικονομική κρίση και ταυτόχρονα η εργασιακή ενεργοποίησή τους με σκοπό την προσφορά κοινωφελών εργασιών μικρής κλίμακας στις τοπικές κοινωνίες.
Η διαδικασία που προβλέπεται για την κατάρτιση του σχετικού πίνακα κατάταξης των ανέργων στηρίζεται σε αντικειμενική μοριοδότηση των οικονομικών, κοινωνικών και οικογενειακών χαρακτηριστικών των ωφελουμένων με στόχο να προταχθούν με αντικειμενικό και αδιάβλητο τρόπο μέσω αυτοματοποιημένων ηλεκτρονικών διαδικασιών οι ομάδες των ανέργων που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη.
Προβλέπεται επίσης η άσκηση εποπτείας επί των προσλήψεων αυτών από το ΑΣΕΠ, γεγονός που διασφαλίζει με απόλυτο τρόπο την αντικειμενικότητα, αμεροληψία και την διαφάνεια του προγράμματος.
Με το δεύτερο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα υπαγωγής ορισμένων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε ρύθμιση, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις αυτές θα καταβάλλουν μειωμένες κατά 10% εργοδοτικές εισφορές. Με την προτεινόμενη διάταξη δίδεται η δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις δεν προβαίνουν σε μειώσεις προσωπικού, αν και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους, να καταβάλλουν για ορισμένη χρονική περίοδο, μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές.
Ως εκ τούτου, η προτεινόμενη ρύθμιση παρέχει ένα σημαντικό κίνητρο στις επιχειρήσεις για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας τους και, άρα, συμβάλλει στην τόνωση της απασχόλησης.
Με το τρίτο άρθρο αντιμετωπίζεται ένα σημαντικό κοινωνικό ζήτημα, αυτό που αφορά στην κάλυψη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ανέργων και των ελεύθερων επαγγελματιών που έχουν διακόψει την ασφάλισή τους.
Ειδικότερα, με την παράγραφο 1 προτείνεται βελτίωση των προϋποθέσεων για την ασφαλιστική κάλυψη ανέργων προκειμένου να εξασφαλίσουν υγειονομική περίθαλψη. Μειώνονται οι ημέρες ασφάλισης από 600 που προβλέπεται σήμερα σε 300 και αύξηση 100 ανά έτος μετά τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας, για ασφαλιστική κάλυψη ανέργων που έχουν ασφαλιστεί σε ταμεία μισθωτών.
Με την παράγραφο 2, προτείνεται η βελτίωση των προϋποθέσεων για ασφαλιστική κάλυψη για υγειονομική περίθαλψη, ελευθέρων επαγγελματιών που διέκοψαν την δραστηριότητα και την ασφάλιση τους στον ΟΑΕΕ. Μειώνεται ο χρόνος ασφάλισης από τις 600 στις 300 μέρες για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Παράλληλα μειώνονται από 120 σε 100 οι ημέρες ασφάλισης ανά έτος για κάθε έτος μετά το 30ο , έτσι ώστε να καλυφθούν με ευκολότερες προϋποθέσεις τα άτομα που παραμένουν ανασφάλιστοι.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,4093/2012 και 4127/2013» προστίθενται άρθρα ως εξής:
Άρθρο …
1.Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καταρτίζει Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για την απασχόληση ανέργων σε Δήμους και Περιφέρειες, το οποίο εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών ,Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εσωτερικών.
Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου ρυθμίζονται:
α) το πλαίσιο ένταξης, ο στόχος, το αντικείμενο και η διάρκεια του προγράμματος,
β) οι δικαιούχοι φορείς (Δήμοι και Περιφέρειες),
β) οι ωφελούμενοι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι έχουν δυνατότητα επιλογής μέχρι και τριών (3) φορέων,
δ) τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των ωφελούμενων μέσω του ΟΠΣ του ΟΑΕΔ και η μοριοδότηση αυτών, τα οποία ορίζονται ενδεικτικά ως τα εξής:
i) το χρονικό διάστημα της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ,
ii) ο αριθμός των ανήλικων τέκνων,
iii) η οικογενειακή κατάσταση,
iv) το οικογενειακό εισόδημα,
v) η τυχόν ύπαρξη άλλων ανέργων στην ίδια οικογένεια.
ε) η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, κατάρτισης προσωρινού πίνακα κατάταξης ανέργων, υποβολής ενστάσεων, εξέτασης αυτών από το Δ.Σ. του ΟΑΕΔ και κατάρτισης του τελικού πίνακα κατάταξης ανέργων,
στ) η υποχρεωτική πρόσληψη του προσωπικού των υποδειχθέντων ωφελουμένων από τον ΟΑΕΔ, σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης.
ζ) κάθε άλλος αναγκαίος όρος ή προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος.
2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α234), με τον οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε το άρθρο 14 του ν. 2190/1994 (Α428), προστίθεται περίπτωση ιθ) ως εξής:
«ιθ) προσωπικό που προσλαμβάνεται σε Δήμους και Περιφέρειες της χώρας μέσω προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα που προκηρύσσεται και επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ.».
3. Το ΑΣΕΠ εποπτεύει την τήρηση των αρχών της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών προσλήψεων και ελέγχει τη νομιμότητα των προσλήψεων που διενεργούνται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις πρόσληψης ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, η πρόσληψη ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του δικαιούχου φορέα.
4. Οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως με τη λήξη του προγράμματος, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς διαπιστωτική πράξη.
5. Οι καθαρές αμοιβές ορίζονται κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε 19,6 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερες από 490,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους – εργαζόμενους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 17,1 ευρώ ημερησίως και όχι πάνω από 427,00 ευρώ μηνιαίως για ωφελούμενους – εργαζόμενους ηλικίας κάτω των 25 ετών. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόμενα ποσά, οι δικαιούχοι φορείς δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν οποιαδήποτε άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούμενους- εργαζόμενους.
6. Οι ωφελούμενοι – εργαζόμενοι ασφαλίζονται στη μεικτή ασφάλιση του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ- ΕΤΕΑ και οι αναλογούσες εισφορές εργαζόμενου και εργοδότη καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ.
7. Για την εφαρμογή και εκτέλεση του προγράμματος, οι δικαιούχοι φορείς υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια, στον τόπο παροχής εργασίας, των ωφελουμένων – εργαζομένων.
Άρθρο …
1. Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού και απασχολούν προσωπικό που ασφαλίζεται στα Ταμεία Ασφάλισης Μισθωτών, οι εργοδοτικές εισφορές μειώνονται κατά 10% για την περίοδο από 1.7.2013 έως 31.12.2014.
Στη ρύθμιση αυτή υπάγονται επιχειρήσεις, οι οποίες:
α) δεν έχουν προβεί σε μείωση προσωπικού μετά την 1.4.2013 και διατηρούν τις θέσεις εργασίας, πλην των αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης, μέχρι τρεις τουλάχιστον μήνες μετά τη λήξη της ρύθμισης,
β) καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία καθ’ όλη τη διάρκεια υπαγωγής τους στη ρύθμιση και
γ) έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά τα δύο προηγούμενα της ρύθμισης χρόνια κι σε ποσοστό πού ορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της επόμενης παραγράφου .
2. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονομικών καθορίζονται οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση της παραγράφου 1, οι κατά την περίπτωση γ της προηγούμενης παραγράφου μείωση του κύκλου εργασιών γενικά ή ανά κλάδο ή ανά περιοχή ή ανά κλάδο και περιοχή ,τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι επιχειρήσεις για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης αυτής.
Άρθρο …
1.Η περίπτωση i της παρ.4.α του άρθρου 5 του Ν.2768/1999(Α΄273) αντικαθίσταται ως εξής:
«i. έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας. Το κατώτατο όριο των τριακοσίων (300) ημερών εργασίας αυξάνεται ανά εκατό (100) ημέρες κάθε χρόνο μετά τη συμπλήρωση του τριακοστού (30ου) έτους της ηλικίας και μέχρι το πεντηκοστό τέταρτο (54ο) έτος της ηλικίας».
2.Η παράγραφος 8 του άρθρου 2 του Ν.3845/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας άνω των 30 και μέχρι 65 ετών , που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλματός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον κλάδο υγείας του Οργανισμού για τρία (3) έτη από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
α. να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισμού τριακόσιες (300) ημέρες εργασίας ή ένα (1) έτος . Το κατώτατο όριο των τριακοσίων (300) ημερών ή ενός έτους αυξάνεται ανά εκατό (100) ημέρες κάθε χρόνο και μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ημερών ή δέκα πέντε (15) ετών ασφάλισης.
β. Να μην ασφαλίζονται για οποιοδήποτε λόγο στο Δημόσιο ή σε ασφαλιστικό Οργανισμό.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.».
Οι προτείνοντες Βουλευτές
Ιωάννης Μανιάτης
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος
Φίλιππος Σαχινίδης
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Χρήστος Γκόκας
Πάρις Κουκουλόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου