Δευτέρα 23 Ιουνίου 2014

41.000 ευρώ πρόστιμο στην κάβα στο Αγρίνιο

        
epi-kavaΜε ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, ανακοινώθηκε η απόφαση επιβολής προστίμου σαράντα ένα χιλιάδων (41.000) ευρώ, στην κάβα στην εθνική οδό  της Αγρινίου – Αντιρρίου , για σωρεία παραβάσεων που διαπιστώθηκαν σε πρόσφατο έλεγχο...
          Το παραπάνω χρηματικό ποσό, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος  πρέπει να καταβληθεί στην Δ.Ο.Υ. Αγρινίου  και να αποδοθεί κατά ποσοστό 50% (20.500 ευρώ ) στον Κ.Α.Ε. 3739 και κατά ποσοστό 50% (20.500  ευρώ) στον Κ.Α.Ε. 64021.
Το πρωτότυπο αποδεικτικό πληρωμής, να κατατεθεί  με αίτηση στην υπηρεσία.

Σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 4 του Ν.4177/2013, το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ (δηλ. σε 20.500 ευρώ, το οποίο κατανέμεται και κατατίθεται αντιστοίχως στους ανωτέρω Κ.Α.Ε.), εάν ο υπόχρεος, προβεί σε καταβολή του προστίμου, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης (παραλαβή της παρούσας) και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
Στην σχετική απόφαση αναφέρεται ακόμη:
«Κατά της παρούσας απόφασης μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή, ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Δυτ. Στερεάς Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της. Η προσφυγή υποβάλλεται στο Γραφείο Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 158, 26442 Πάτρα) με ταυτόχρονη κοινοποίησή της στην υπηρεσία μας.
Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε την απόφαση επιβολής προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Εάν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου, ο προσφεύγων υποχρεούται να καταθέσει στην υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία άσκησης της προσφυγής, αντίγραφο της προσφυγής, το οικείο αποδεικτικό κατάθεσης του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου για το εμπρόθεσμο της προσφυγής, καθώς και αποδεικτικό πληρωμής του 20% του προστίμου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μετά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με την περίπτωση.
Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου.
Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγή ή η προσφυγή δεν έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα ή όταν ο ενδιαφερόμενος δεν  τηρήσει  την υποχρέωση που απορρέει από τα παραπάνω (καταβολή του 20% ), η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας κινεί τις διαδικασίες για βεβαίωση ολοκλήρου του επιβληθέντος χρηματικού προστίμου προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.»
Ολόκληρη η απόφαση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου