Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο: Στην ατζέντα το Τεχνικό Πρόγραμμα του 2014

        
po-dimotiko19-6-12d Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  30 Σεπτεμβρίου και ώρα 20:00, στο πρώην κτήριο της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Αγρίνιο για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων Δήμου Αγρινίου έτους 2014.
 2. Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007 -2013 με τίτλο: «Αποπεράτωση οδού μεταξύ οικισμών Καστανούλας – Πεντακόρφου». Έγκριση υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Δήμου Αγρινίου για την κατασκευή του έργου.
 3. Κατανομή Γ΄ δόσης 2013 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κάλυψη δαπάνης Σχολικών Τροχονόμων Α΄ εξαμήνου 2013.
 4. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή – συντήρηση στέγης Κλειστού Γυμναστηρίου Αγρινίου». 
 5. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου:  «Ανόρυξη υδρευτικής γεώτρησης στο Δ.Δ. Αγγελοκάστρου».
 6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση τμήματος οδού Λεπενού – Κεχρινιάς από θέση Βούρια έως θέση Τρία Αλώνια (προς ΧΥΤΑ)».
 7. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Παναιτωλικού».
 8. Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου: «Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις – ηλεκτροφωτισμός οδών και κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου».
 9. Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε.  (Τακτοποιητικός)   εκτέλεσης   του   έργου:   «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δ.Ε. Αρακύνθου»  Δήμου Αγρινίου.
 10. Έγκριση του  4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου:  «Ολοκλήρωση περιοχής οδού Γούναρη και λοιπών καθέτων οδών».
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
α)«Ασφαλτοστρώσεις –τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων».
β)«Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Στράτου Δήμου Αγρινίου».
 1. Έγκριση  τροποποίησης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Ανέγερση Ολοήμερου 19ου Δημοτικού Σχολείου».
 2. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής έργων:
α)«Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – πεζοδρόμια –  ηλεκτροφωτισμός οδών δυτικά Δ.Δ. Καλυβίων».
β)«Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις οδών  – κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Αγ. Νικολάου».
γ)«Διανοίξεις – συντηρήσεις – ασφαλτοστρώσεις – αναπλάσεις οδών  – κοινοχρήστων χώρων στο Τ.Δ. Σκουτεσιάδας».       
 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2013.
 2. Έγκριση διενέργειας προμηθειών για τις ανάγκες διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
 3. Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για την λειτουργία του υποέργου: «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Αγρινίου» με Α/Α της πράξης: «Ανάπτυξη δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  προς όφελος  των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Ανάπτυξη και για την καταπολέμηση της βίας –Ανάπτυξη και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Β΄ Κύκλος του άξονα προτεραιότητας  07 και κωδ. ΟΠΣ  375253».


 1. Συμπλήρωση της αριθμ. 248/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού για τον Ξενώνα κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Αγρινίου με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ.
 2. Τροποποίηση  της 166/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την: «Υλοποίηση με ίδια μέσα του έργου: «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- Ανάπτυξη και Λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας στον Άξονα Προτεραιότητας 07» με κωδ. ΟΠΣ « 375253» του Ειδικού Στόχου 3.2. του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», για τον Άξονα Προτεραιότητας 07».
 3. Έγκριση  προσφυγής στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την επιλογή του αναδόχου σχετικά με προμήθεια λογισμικού εφαρμογών γραφείου και αντιβιοτικού προγράμματος (Antivirus).
 4. Έγκριση των αριθμ. 125 & 171/2013 αποφάσεων του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. περί «αναμόρφωσης προϋπολογισμού».
 5. Περί σύνταξης πράξης αναλογισμού στα Ο.Τ. 191, 188Α σχεδίου πόλης Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου (σχετική η αριθμ. 38/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 6. Έναρξη της διαδικασίας και προσδιορισμός του τμήματος (2) του οικισμού Αγίου Ιωάννη Ριγανά   για την κύρωση του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων (σχετική η αριθμ. 33/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 7. Ανταλλαγή  οικοπέδου ιδιοκτησίας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Ο.Τ. 119 του Σχεδίου Πόλης Αγρινίου (περιοχή σχεδίου 1966) με οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αγρινίου στο Ο.Τ. 1258 του σχεδίου πόλεως Αγρινίου, (Περιοχή Επεκτάσεων 1991) (σχετική η αριθμ. 39/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 8. Παραλαβή μελέτης με τίτλο: «Μελέτη σχεδιασμού δικτύου ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Αγ. Ιωάννης Ρηγανάς)».
 9. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους για την εκτέλεση έργων του Δήμου Αγρινίου.
 10. Ορισμός επιτροπής για την κρίση αισθητικής αρτιότητας για την «Ανέγερση προτομής Αστυνομικού ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ».
 11. Ορισμός οργάνων για τη σφράγιση και εκτέλεση των διοικητικών πράξεων που αφορούν καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 12. Αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων Σχολικών Επιτροπών (σχετικές οι 84 και 85/2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου).
 13. Τροποποίηση  της 250/2012 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «Προσδιορισμός του τμήματος  του Οικισμού Αγίου Ιωάννη Ριγανά στο οποίο αναφέρεται η διαδικασία κύρωσης του δικτύου των κοινοχρήστων χώρων (απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 211/2012)» (σχετική η αριθμ. 37/2013 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
 14. Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους  Τελών Ύδρευσης και Βοσκής.
 15. Διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.
 16. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών από Δημοτικά Τέλη, Δημοτικό Φόρο και Τέλη Ακίνητης Περιουσίας.
 17. Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
 18. Αιτήσεις μείωσης μισθωμάτων εταιρειών κινητής τηλεφωνίας.
 19. Εκμίσθωση ειδικού περιπτέρου.
 20. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
 21. Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
 22. Αιτήσεις, έγγραφα, αναφορές.
                                                   
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου