Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Ποιοι αγρότες εντάσσονται στο καθεστώτος βασικής ενίσχυσης των μικροκαλλιεργητών με την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ

        
koi-agrotesΣτην εφαρμογή του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης των μικροκαλλιεργητών με την εφαρμογή της Νέας ΚΑΠ (από φέτος) περιγράφει μεταξύ άλλων η Υπουργική Απόφαση με τις εθνικές επιλογές της χώρας μας για την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ε.Ε., ο οποίος θα ισχύσει έως το 2020. Στην ΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 147/Β/22/1.2015), τονίζεται καταρχήν ότι το πρώτο έτος εφαρμογής του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, θεσπίζεται καθεστώς μικροκαλλιεργητών. Στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών εντάσσονται αυτόματα όλοι οι γεωργοί το 2015, οι οποίοι: α) πληρούν τις προϋποθέσεις του ενεργού γεωργού, β) το 2015 έχουν ιδιόκτητα ή μισθωμένα δικαιώματα ενίσχυσης και γ) το σύνολο των άμεσων ενισχύσεων, που λαμβάνουν είναι ποσό χαμηλότερο των 1.250 ευρώ.
Εκτίμηση του ύψους της ενίσχυσης, μαζί με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της ένταξης στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών θα κοινοποιείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. έγκαιρα, και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων, στους γεωργούς.
Γεωργοί, που δεν επιθυμούν την αυτόματη ένταξή τους στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών το 2015, υποβάλλουν σχετικό αίτημα το αργότερο ως τις 15 Οκτωβρίου 2015 για το έτος υποβολής αιτήσεων 2015 ή σε μεταγενέστερο έτος. Γεωργοί, οι οποίοι επιλέγουν να αποσυρθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν έχουν πλέον δικαίωμα συμμετοχής στο εν λόγω καθεστώς.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63.2.α. του κανονισμού το ποσό της ετήσιας ενίσχυσης για κάθε γεωργό που συμμετέχει στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών ορίζεται ίσο προς τη συνολική αξία των ενισχύσεων που πρέπει να χορηγούνται ετησίως στο γεωργό, σύμφωνα με τους Τίτλους ΙΙΙ και IV του κανονισμού. Όσον αφορά στην προαιρετική συνδεδεμένη στήριξη, τα εν λόγω ποσά καθορίζονται βάσει των ενδεικτικών τιμών ανά συνδεδεμένη στήριξη.
Τα δικαιώματα βασικής ενίσχυσης, που κατέχουν γεωργοί που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών υπόκεινται στους κανόνες της μεταβίβασης δικαιωμάτων.
Οι γεωργοί, που συμμετέχουν στο καθεστώς των μικροκαλλιεργητών, εξαιρούνται από τις γεωργικές δραστηριότητες, που προβλέπονται για την τήρηση των γεωργικών πρακτικών επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον.
http://www.agrotypos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου