Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 στο Περιφερειακό

???????????????????????????????
Με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον και, κυρίως, με αναπτυξιακή στόχευση, δίχως να προκαλούνται αρνητικές επιπτώσεις στην ατμόσφαιρα, τη χλωρίδα και την πανίδα, έχει σχεδιαστεί το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και εμπεριέχει το αναπτυξιακό όραμα της Περιφερειακής Αρχής για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας. 
Το παραπάνω θέμα συζητήθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλος» στην Πάτρα και εγκρίθηκε από το Σώμα η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του ΠΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
«Η όλη αναπτυξιακή προσπάθεια δεν μπορεί παρά να βασίζεται στην αειφορία με σεβασμό αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Από τη μελέτη προκύπτει ότι για το σύνολο των περιβαλλοντικών παραμέτρων (Βιοποικιλότητα – Χλωρίδα – Πανίδα, Ύδατα, Έδαφος – Τοπίο, Χρήσεις γης, Πολιτιστικό περιβάλλον, Ατμόσφαιρα, Κλίμα, Πληθυσμός, Υγεία, Περιουσία, Ενέργεια, Μεταφορές) αναμένονται θετικές μεταβολές από την εφαρμογή του ΠΕΠ. Επιπλέον, οι αρνητικές επιπτώσεις που εντοπίστηκαν είναι χρονικά και τοπικά περιορισμένες και είναι αντιμετωπίσιμες στη φάση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων των επιμέρους έργων που προβλέπονται από το ΠΕΠ» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Απόστολος Κατσιφάρας κατά την εισήγησή του και συμπλήρωσε: «Τα προτεινόμενα μέτρα αντιμετώπισης των επιπτώσεων, εστιάζουν στην προληπτική δράση, ώστε να αποφευχθεί εκ των προτέρων η εμφάνιση τάσεων περιβαλλοντικής υποβάθμισης».
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) της ΠΔΕ για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 διαρθρώνεται σε πέντε βασικούς Στρατηγικούς Στόχους – ΣΣ (άξονες προτεραιότητας) και θα χρηματοδοτηθεί στην προγραμματική περίοδο 2014-2020 από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και αμιγώς εθνικούς πόρους.
???????????????????????????????
Συγκεκριμένα, οι στρατηγικοί στόχοι αφορούν: ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας, προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον, ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση μεταφορικών υποδομών, ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων, ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης.
Στη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) περιγράφονται συνοπτικά οι πολιτικές που αφορούν στη βιοποικιλότητα, τις προστατευόμενες περιοχές, τους υδατικούς πόρους, το έδαφος, την ατμόσφαιρα, το χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, την κλιματική αλλαγή, την πολιτική προστασία και την πρόληψη περιβαλλοντικών κίνδυνων και την ενέργεια και ακολούθως εξετάζεται η συμβατότητα του υπό μελέτη ΕΠ με τις πολιτικές αυτές.
Νέα προγράμματα κατάρτισης ανέργων από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Αχαΐας
Στο μεταξύ, εγκρίθηκε από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, η υλοποίηση προγραμμάτων για ανέργους 18-24 και 25-29 ετών από το Περιφερειακό Κ.Ε.Κ. Δια Βίου Μάθησης της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας με σκοπό τη διεύρυνση των ευκαιριών για την είσοδο των ηλικιακά νέων ανέργων στην αγορά εργασίας.
Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε κατά την εισήγησή του ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, πρόκειται για δύο έργα και συγκεκριμένα:
α) για άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών και 18 έως 24 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ ΤΕΙ και ειδικότερα είναι κάτοχοι πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή βεβαίωσης περί αναγνωρισμένων επαγγελματικών προσόντων, πτυχιούχων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, από το ΣΑΕΙ ή το ΣΑΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
β) για άνεργους νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών και 18 έως 24 ετών οι οποίοι είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
«Τα έργα αυτά στοχεύουν στην ειδίκευση, την απόκτηση δεξιοτήτων και εργασιακής εμπειρίας μέσω της πρακτικής άσκησης άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών και των ανέργων νέων ηλικίας 25 έως 29 ετών της περιοχής μας. Επιπλέον, συμβάλλουν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας, στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της περιοχής μας καθώς και στη μείωση της ανεργίας, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο ζητούμενο της εποχής μας» σημείωσε ο κ. Αλεξόπουλος, ο οποίος διευκρίνισε πως η χρηματοδότησή τους, προέρχεται από την Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, σε ποσοστό 100% και δεν επιβαρύνουν καθόλου τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Να σημειωθεί πως ο προϋπολογισμός των ανωτέρω έργων και ο αριθμός των τμημάτων θα διαμορφωθεί από τον τελικό αριθμό καταρτιζόμενων οι οποίοι θα επιλέξουν το Περιφερειακό ΚΕΚ ΔΒΜ Π.Ε. Αχαΐας για την εκπαίδευσή τους, με επιχορήγηση 1.070 ευρώ για τους νέους που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ανά καταρτιζόμενο και 1.260 ευρώ για τους νέους που είναι απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου