Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2013

ΟΑΕΔ επιδότηση 10.000 ευρώ σε 2000 ανέργους ξεκινούν οι αιτήσεις

        


ΟΑΕΔ επιδότηση 10.000 ευρώ σε 2000 ανέργους ξεκινούν οι αιτήσεις ΟΑΕΔ επιδότηση 10.000 ευρώ σε 2000 ανέργους ξεκινούν οι αιτήσεις
ΟΑΕΔ επιδότηση 10.000 ευρώ σε 2000 ανέργους ξεκινούν οι αιτήσεις
Ξεκινούν την Δευτέρα οι αιτήσεις στον ΟΑΕΔ για το πρόγραμμα που δίνει επιδότηση 10.000 ευρώ σε 2000 νέους ανέργους για να ανοίξουν την δική τους επιχείρηση.
Ο ΟΑΕΔ ανακοινώνει  την έναρξη του προγράμματος για την επιδότηση ποσού εως 10.000 ευρώ σε  2.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 35 ετών,  με το διακριτικό τίτλο Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία».
Ο προϋπολογισμός του προγράμματος θα ανέλθει σε 20.000.000,00€. Το πρόγραμμα επιδότησης του ΟΑΕΔ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Θεματικού Άξονα 3, Άξονες Προτεραιότητας 7 & 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007 – 2013.
Σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ μέσω της επιδότησης ποσούς εως 10.000 ευρώ είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.
Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών θα ανέλθει συνολικά στα 2.000 άτομα.
Προτεραιότητα θα δοθεί:
•    στους άνεργους νέους που θα αναπτύξουν δραστηριότητα, η οποία απαιτεί την ενεργή απασχόληση και παρουσία τους, σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία.
Ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές ορίζονται οι έντεκα (11) περιφέρειες της χώρας. Η κατανομή του έργου σε περιφερειακό επίπεδο ορίζεται ως εξής:
•    Άξονας Προτεραιότητας 7 στις οκτώ (8) Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος,
•    Άξονας Προτεραιότητας 8 στις τρεις (3) Περιφέρειες Σταδιακής
Εξόδου: Αττική, Κεντρική και Δυτική Μακεδονία.
Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα καθορίζεται στα 10.000,00 και θα καταβληθεί σε 3 δόσεις (βλέπε Κεφ. 4 της Δημόσιας Πρόσκλησης).
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.
Οι λεπτομέρειες και οι όροι υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται στη σχετική Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ που θα την δείτε δώ
Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο στην ειδική περιοχή του διαδικτυακού τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από 30/12/2013.
www.dikaiologitika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου