Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη

        
po-dimotiko-isologismos2Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί στις 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014 και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1.      Λήψη απόφασης σχετικά με τον επανέλεγχο της μετατροπής συμβάσεων των Υπαλλήλων του Δήμου Αγρινίου από ορισμένου σε αορίστου χρόνου με βάση το Ν. 4250/2014.
(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).
2.      Καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2015 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 267/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
3.      Καθορισμός τελών ύδρευσης έτους 2015 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 268/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
4.      Καθορισμός τέλους ακίνητης περιουσίας έτους 2015 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 269/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
5.      Καθορισμός δικαιώματος βοσκής έτους 2015 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 270/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
6.      Καθορισμός συντελεστή δημοτικού φόρου έτους 2015 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 271/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
7.      Έγκριση υλοποίησης  του προγράμματος για «Δωρεάν Μαστογραφικό έλεγχο σε γυναίκες».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
8.      Συνέχιση λειτουργίας με χρηματοδότηση Κοινωνικών Δομών για την αντιμετώπιση της φτώχειας στο Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
9.      Περί έγκρισης της υπ’ αριθμ. 13/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με τίτλο: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, απολογισμού 2013 – Διαχειριστικός έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές 2013».
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Σαλακίδου).
10.  Περί καθορισμού αποζημίωσης της Αντιπροέδρου Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έτους 2014.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
11.  Περί καθορισμού αποζημίωσης της Αντιπροέδρου της Κ.Ε.Δ.Α. έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).
12.  Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).
13.  Ορισμός Πολιτικού Εκπροσώπου και Συντονιστή στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων – Προαγωγή Υγείας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).
14.  Ορισμός εκπροσώπου στην Ε.Δ.Π. του Τοπικού Προγράμματος «Προσέγγιση Leader».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
15.  Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΑΝΑΙΤ Α.Ε. ΟΤΑ.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
16.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
17.  Παράταση ισχύος συμβάσεων για την προμήθεια  υγρών  καυσίμων   και λιπαντικών  για τις ανάγκες του Δήμου  Αγρινίου  και των Νομικών του Προσώπων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
18.  Τροποποίηση της υπ΄αριθ.384/2013 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Α.Ε., του έργου: «Εκτέλεση Ενδοδημοτικής Αστικής Συγκοινωνίας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
19.  Έγκριση  διενέργειας διαφορών προμηθειών με απευθείας  ανάθεση.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
20.  Έγκριση της ανάθεσης της εργασίας: «Εργασίες καταγραφής μετρήσεων υδρομέτρων και αντικατάστασης μετρητών στις  Δημοτικές Ενότητες Στράτου, Νεάπολης, Μακρυνείας, Αρακύνθου, Παναιτωλικού και Παρακαμπυλίων  σε τρίτο με διαγωνισμό».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
21.  Έγκριση διενέργειας «προμήθειας ειδών μετάλλου και μεταλλικών εξαρτημάτων για τα έργα αυτεπιστασίας έτους 2014-2015».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
 
22.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
23.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
24.  Διόρθωση επωνυμίας οφειλετών και μεταφορά χρεώσεων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
25.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνατούντων κατοίκων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής)
26.  Συγκρότηση Επιτρόπων Παραλαβής Έργων και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 150/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Συγκρότησης Επιτροπών Παραλαβής Έργων».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
27.  Λήψη απόφασης για παρέκκλιση από τους όρους δόμησης για κτηνοτροφική εγκατάσταση δυναμικότητας 800 αιγοπροβάτων και 90 μοσχαριών πάχυνσης στη θέση «Κούτσι» κτηματικής περιφέρειας Στράτου Δήμου Αγρινίου, ιδιοκτησίας αφών Καμπέρη Ο.Ε. (σχετ. η υπ’ αριθμ. 73/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
·         Για το θέμα 27 ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Στράτου κ. Πατσέας Αναστάσιος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).
28.  Γνωμοδότηση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) συνοδών έργων οδοποιίας της ευρείας παράκαμψης Αγρινίου της Ιονίου Οδού (σχετ. η υπ’ αριθμ. 74/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
·         Για το θέμα 28 ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγγελοκάστρου κ. Αρωνιάδας Δημήτριος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).
29.  Επί αιτήσεων πολιτών και φορέων για διάφορα θέματα (σχετ. η υπ’ αριθμ. 75/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
·         Για το θέμα 29 ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).
30.  Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2014 (σχετ. η υπ’ αριθμ. 273/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου