Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

Έκπτωση 25% στην εμπρόθεσμη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Απριλίου για τους ελ. επαγγελματίες - Διαδικασία και προϋποθέσεις.

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του π.Εργασίας Δ.15/Δ'/οικ.21056/658 με την οποία καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει :

1. Στους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α' 85), το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α' 43), εφόσον καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου έτους 2020, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α' 43), παρέχεται η δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξής τους, επιμεριζόμενη αναλογικά σε κάθε κλάδο.

Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να υπαχθούν στην παρούσα ρύθμιση πρέπει να έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές περιόδων απασχόλησης Ιανουαρίου 2020, Φεβρουάριου 2020 και Μαρτίου 2020, ή να τις εξοφλήσουν μέχρι και την ημερομηνία καταβολής των εισφορών Απριλίου 2020 χωρίς την μείωση που προβλέπεται από την υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.13994/339/3-4-2020 υπουργική απόφαση (Β' 1265) και χωρίς απαλλαγή στην περίπτωση αυτή από προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Εάν δεν επιθυμούν την υπαγωγή τους στην ανωτέρω ρύθμιση καταβάλλουν τις ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές, χωρίς την ως άνω προβλεπόμενη μείωση, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α' 43).

2. Η μείωση της παρ. 1 αφορά στις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω μήνα για το σύνολο των κλάδων ασφάλισης (κύριας ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής) στους οποίους έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών τα πρόσωπα της παρ. 1, καθώς και την εισφορά της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α' 12), όπως ισχύει, υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων του ΟΑΕΔ.

3. Η μείωση της παρ. 1 εφαρμόζεται και:

α. στις περιπτώσεις ασφαλισμένων της παρ. 1 που έχουν επιλέξει την ειδική ασφαλιστική κατηγορία ως νέοι επαγγελματίες,

β. στις περιπτώσεις γυναικών ασφαλισμένων της παρ. 1 που δικαιούνται μείωση της εισφοράς της κύριας ασφάλισης βάσει της παρ. 15 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α' 43). Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται πρώτα οι ρυθμίσεις της παρ. 1 της παρούσας και επί του ποσού που προκύπτει η μείωση της παρ. 2 του άρθρου 141 του ν. 3655/2008 (Α' 58).

4. Ειδικά για τους δικηγόρους, σε περίπτωση που το ποσό της προβλεπόμενης, από την παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 34 του ν. 4670/2020 (Α' 43), παρακράτησης επί των γραμματίων προείσπραξης για τον μήνα Απρίλιο 2020, υπερβαίνει την μηνιαία εισφορά που προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 1 της παρούσας, το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. γ' της παρ. 10 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει.

5. Η μείωση της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται:

α. σε περιπτώσεις που για την ασκούμενη δραστηριότητα προκύπτει, βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, προαιρετική και όχι υποχρεωτική, υπαγωγή στην ασφάλιση,

β. σε περιπτώσεις που μετά τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, ο ασφαλισμένος έχει αιτηθεί την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισής του.

6. Σε περίπτωση υπαγωγής στην μείωση της παρ. 1 ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης, ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί, ή αυτή που προκύπτει κατ' εφαρμογή της παρ. 1 πριν από την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παρ. 15 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α' 43), δια του συντελεστή 0,20.

7. Τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 δεν εφαρμόζονται στους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες που επιλέγουν την υπαγωγή τους στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου όγδοου της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και τροποποιήθηκε με το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 30-3-2020 Π.Ν.Π. (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 (Α' 86).

Τα πρόσωπα της παρ. 1 που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου όγδοου της παρ. 2 της από 20-3-2020 Π.Ν.Π. (Α' 68), όπως ισχύει και της υπ' αρ. Δ.15/Δ'/οικ.16486/500/7-5-2020 υπουργικής απόφασης (Β' 1775), όπως ισχύει, εάν δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, εντός της προθεσμίας που προβλέπεται από την παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 35 του ν. 4670/2020 (Α' 43), υπάγονται στις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

8. Για τις ασφαλιστικές εισφορές κλάδων ασφάλισης που εισπράττει ή συνεισπράττει ο e-ΕΦΚΑ, τα πρόσωπα της παρ. 1 που επιθυμούν την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλουν τις μειωμένες εισφορές σύμφωνα με το ειδοποιητήριο ασφαλιστικών εισφορών που αναρτάται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικά για τις εισφορές των κλάδων ασφάλισης του πρώην ΕΤΕΑΕΠ, η εμπρόθεσμη καταβολή των ανωτέρω καταβληθεισών εισφορών παρέχεται μετά την εκκαθάριση πληρωμών των ειδοποιητηρίων.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/49316/ekptwsh-25-sthn-emprooesmh-katabolh-asfalistikwn-eisforwn-aprilioy-gia-toys-el-epaggelmaties-diadikasia-kai-proypooeseis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου